RODO

KLAUZULA  INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016) – zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSTYTUT MOWY RUCHU MOVOPEDIA MAŁGORZATA STELMACH-LEWANDOWSKA, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 139L m. 26 w Warszawie 02-776, posiadający numer NIP 5321706077 oraz numer REGON 146618221 – zwany dalej: MOVOPEDIA.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: malgorzata.stelmachlogopeda@gmail.com
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: własne, dziecka/dzieci i osób upoważnionych do odbioru dziecka/dzieci, przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy oraz umożliwienia korzystania z zajęć i usług dostępnych w ramach działalności prowadzonej przez MOVOPEDIA,
  2. komunikacji związanej z działalnością i organizacją pracy, w tym zmian terminów wizyt lub ich odwołania oraz promocji MOVOPEDIA,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (wystawiania rachunków, rozliczeń finansowych z tytułu prowadzonej działalności, archiwizacji, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są zapisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit. a przywołanego na wstępie Rozporządzenia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka/dzieci będą podmioty realizujące na rzecz Administratora obsługę finansowo-księgową, podmioty przez Panią/Pana upoważnione oraz podmioty i organy z mocy prawa uprawnione do ich otrzymania.
 6. Pani/Pana dane osobowe, dziecka/dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka/ dzieci przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla, których zostały zebrane, wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym okresie do czasu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych w zakresie wynikającym z postanowień przywołanego na wstępie Rozporządzenia.
 8. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy lub korzystanie z zajęć i usług dostępnych w ramach działalności prowadzonej przez MOVOPEDIA.
 12. Pani/Pana dane osobowe, dziecka/dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka/ dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.